Gigii Te Sposeroo (testo F. Tarenghi, musica A. Ferrari Paris, voci Mariangela Bravi, L. Ravasio)

Ta cirqet cara mama de far-m cambiar penser

ta cirqet tœts i “mezi”, ta cirqet tœts i “mezi”,

ta cirqet cara mama de far-m cambiar penser

ta cirqet tœts i “mezi”, ma mé vœli tœr moer.

Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel

ta m’heet fait perder ol coo, ta m’heet fait perder ol coo

Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel

Gigii ta seet una strea, Gigii te sposeroo.

L’è bionda, l’è un capreze, l’è bionda, l’è un capreze,

L’è bella, l’è graziosa, l’è fresca comè un fior

L’è bella, l’è graziosa, l’è fresca comè un fior

L’è bionda, l’è un capreze, l’è un anjel del Signor.

ta m’heet fait perder ol coo, ta m’heet fait perder ol coo

Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel

Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel

Gigii ta seet una strea, Gigii te sposeroo.

Share this page